สามเณรที่ขาด [ลงฉันเช้า]
สามเณรที่ขาด [ลงฉันเพล]
ชื่อ-นามสกุล ชั้น