สามเณรที่ขาด [เข้าเรียนภาคเช้า]
ชื่อ-นามสกุล ชั้น
สามเณรที่ขาด [เข้าเรียนภาคบ่าย]
ชื่อ-นามสกุล ชั้น