นักเรียนขาดวัตรปฏิบัติ วันที่ : 2019-02-20
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รายการที่ขาด
1 ธนดล ม่วงแก่น ม.1/2 ทำกิจวัตรเช้า
2 กันตภณ งามประเสริฐ ม.2/1 ฉันเช้า
3 กิตตินันท์ สารพงษ์ ม.2/1 ฉันเช้า
4 อนุชา พันธุราศรี ม.2/1 ฉันเช้า
5 จิรศักดิ์ กางจิตร ม.2/2 ฉันเช้า
6 ชัยวัฒน์ ยาชมภู ม.2/2 ฉันเช้า
7 ณัฐวร คนดี ม.2/2 ฉันเช้า
8 ทศพล ทับทิมศรี ม.3/1 ฉันเช้า
9 ศิลป์กวี เทียนทอง ม.3/1 ฉันเช้า
10 ศิลป์กวี เทียนทอง ม.3/1 ทำกิจวัตรเช้า
11 ภัชรชัย มาลีศรีสุกใส ม.4/1 ประเมินห้องพัก