นักเรียนขาดวัตรปฏิบัติ วันที่ : 2021-04-14
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รายการที่ขาด
1 เดือน เจริญ ม.1/1 ฉันเช้า
2 ธนโชติ จงแพทย์ ม.1/1 ฉันเช้า
3 พชรดนัย สุนันท์ ม.1/1 ทำวัตรเช้า
4 พชรดนัย สุนันท์ ม.1/1 ฉันเช้า
5 ภูธาร วงวิราช ม.1/1 ฉันเช้า
6 ธราเทพ ราษฎร์ศิริ ม.1/2 ฉันเช้า
7 วีรพงศ์ คำสิงห์ใส ม.1/2 ฉันเช้า
8 ธันฐกรณ์ แท่งหอม ม.2/1 ฉันเช้า
9 ธันวา ฤทธิสิงห์ ม.2/1 ฉันเช้า
10 วันมงคล สนิท ม.2/1 ทำกิจวัตรเช้า
11 ปฏิมากร มาดี ม.2/1 ทำกิจวัตรเช้า
12 ปฏิมากร มาดี ม.2/1 ทำวัตรเช้า
13 ชัยวัฒน์ ตะวันแจ่มฟ้า ม.2/1 ฉันเช้า
14 ธนวัฒน์ สุวรรณน้อย ม.2/1 ฉันเช้า
15 ธนวัฒน์ สุวรรณน้อย ม.2/1 ทำวัตรเช้า
16 ธนวิชญ์ ยศยิ่งยงค์ ม.2/1 ทำกิจวัตรเช้า
17 ธนวิชญ์ ยศยิ่งยงค์ ม.2/1 ฉันเช้า
18 พันทกานต์ ดารัมย์ ม.2/1 ฉันเช้า
19 อิ้ง โจปะถา ม.2/1 ฉันเช้า
20 อิ้ง โจปะถา ม.2/1 ทำวัตรเช้า
21 วชรพล เครือศิริ ม.3/1 ทำวัตรเช้า
22 วรโชติ ไชยคำ ม.3/1 ทำวัตรเช้า
23 วีระชัย พรเพชรศิริโชค ม.3/1 ทำวัตรเช้า
24 ธีรพงค์ ประวาสุข ม.3/1 ทำวัตรเช้า
25 พีรพล ไกรสินธุ์ ม.3/1 ทำวัตรเช้า
26 อรรถพร แซ่แขก ม.3/1 ทำวัตรเช้า
27 สุทธิศักดิ์ จารุกระสินธุ์ ม.3/1 ทำวัตรเช้า
28 ธนวัฒน์ สุภาโภชน์ ม.4/1 ทำวัตรเช้า
29 กิตติศักดิ์ พร้อมพรรค ม.6/1 ทำวัตรเช้า
30 นนทวัฒน์ เพียรชอบ ม.6/1 ทำวัตรเช้า
31 อภิสิทธิ์ ศรีคุณโกสุม ม.6/1 ทำวัตรเช้า
32 สุรศักดิ์ กระบอกโท ม.6/1 ทำวัตรเช้า
33 จอชัย แสงทองอร่ามกุล ม.6/1 ทำกิจวัตรเช้า