นักเรียนขาดวัตรปฏิบัติ วันที่ : 2021-01-23
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รายการที่ขาด
1 พันทกานต์ ดารัมย์ ม.2/1 ทำวัตรเช้า
2 สายฟ้า ดวงอรุณ ม.3/1 ทำวัตรเช้า
3 ชานุพงษ์ ไชยเมืองชื่น ม.5/1 ทำวัตรเช้า