3.วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

โปรแกรมจะประเมินเป็นรายห้อง ใช้ได้สำหรับทุกวิชา เช่น ถ้าครูแจ้งนักเรียนชั้น ม.1/1 กรอก ครูทุกคนที่สอนชั้น ม.1/1 จะได้รับผลรายงาน 1 แผ่น และจะ Print ให้สำหรับห้องที่กรอกข้อมูลครบทุกคนแล้วเท่านั้น (นักเรียนกรอกข้อมูลครั้งเดียว แต่นำผลไปใช้ได้ทุกวิชา)

วิธีการทำแบบสอบถามออนไลน์

ในการทำแบบสอบถามออนไลน์ จะต้อง login เข้าระบบ ก่อนทุกครั้ง หลังจากนั้นจึงเลือกแบบสอบถามต่างๆ ที่ต้องการ หากไม่ทราบ Username และ Password ให้ติดต่อได้ที่ครูพิทักษ์ อินป้อ

แบบสอบถามออนไลน์

          ในปัจจุบันการสำรวจแบบออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ นั่นคงเป็นเพราะการทำการสำรวจออนไลน์หรือการใช้แบบสอบถามออนไลน์นั้น เป็นช่องทางในการจัดเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลเป็นจำนวนมาก จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับวิธีการสำรวจแบบดั้งเดิมโดยการออกสำรวจด้วยการส่งแบบกระดาษนอกจากนี้แล้ว

Subscribe to แบบสอบถามออนไลน์ (Survey Online) ตั้งค่า RSS