เลือกตั้งคณะธรรมมนตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สามเณรศิลป์กวี เทียนทองสามเณรเอกภพ ศรีเทศ
เลือกประธานสภา
จักรดุลย์ จักสีนนทวัฒน์ เพียรชอบวรวิทย์ เอียดแก้ว
2.เลือกนายกธรรมมนตรี
ธนวัฒน์ วรรณสารพัฒพล เหมือนชาติกันตภณ งามประเสริฐกิตตินันท์ สารพงษ์ปฏิภาณ บรรจง
รองนายกสายบิณฑบาติ
ภัชรชัย มาลีศรีสุกใสจตุรภัทร์ เชื้อแหลมขวัญ แสนแก้วพีรพล ไกรสินธุ์ณัฐวร คนดี
เลือกรองนายกกุฏิที่พัก
วิศรุต ศรีมานศุภดิษฐ์ จำปาขาวปัณณวิชญ์ สมนาค
เลือกธรรมมนตรีกระทรวงยุติธรรม
สมชาย แซ่วื่อปรัชญา ลือเมืองอัครพนธ์ จารัตน์
เลือกธรรมมนตรีกระทรวงเกษตร
เกียรติศักดิ์ ไกรสินธุ์ณัฐวุฒิ ชื่นพลี
เลือกธรรมมนตรีกระทรวงคมนาคม
พีรพล คำสวัสดิ์กิตติศักดิ์ พร้อมพรรคธนาธาร บรรจง
เลือกธรรมมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
อภิสิทธิ์ ศรีคุณโกสุมชานุพงษ์ ไชยเมืองชื่นอรรถพร แซ่แขก
เลือกธรรมมนตรีกระทรวงพลังงาน
ดำรงค์ มิ่งขวัญคีรีกิตติชัย ไชยพันธ์ปัญญา โตวงค์
เลือกธรรมมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เฉลิมพล ตั้งจิตวัฒนากุลธนทัต เมืองชมภูสรวิชญ์ ยอดสิงห์
เลือกธรรมมนตรีกระทรวงมหาดไทย
จีระวัฒน์ พันธ์เกียรติณัฐนินทร์ สายเกษมอาชัญ ใจบุญจิตรกร ทองแดง
เลือกธรรมมนตตรีกระทรวงการคลัง