Got nothing !! แผนภูมิแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา


 
ระดับชั้น จำนวนทั้งหมด จำนวน/ร้อยละ ของนักเรียนตามระดับคุณภาพ จำนวนที่ได้ ระดับดี ขึ้นไป ร้อยละที่ได้ ระดับดี ขึ้นไป
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
0.00
รวม 0 0 0 0 0 0 nan