วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

วิสัยทัศน์  “เราจะก้าวสู่โลกกว้าง  อย่างมีสติ”

ปรัชญา  “ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ ในหมู่มนุษย์  บุคคลผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด”

คำขวัญ  “ปลูกฝังนิสัย  ใฝ่การศึกษา  พลานามัยสมบูรณ์”

คติพจน์   “อตฺตาหิ  อตฺตโน  นาโถ     ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”

 

พันธกิจของโรงเรียนมงคลวิทยา

       ๑. จัดสวัสดิการครูอย่างดีเยี่ยม เงินเดือนต้องมากกว่าข้าราชการครู มีโบนัสประจำปี และประจำทุก  ๑๐ ปี  มีเงินบำเหน็จเกษียณอายุ

       ๒. นักเรียนมีสวัสดิการฟรีทุกอย่าง และมีทุนสนับสนุนในการศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นไป

       ๓. นักเรียนมีการปกครองตนเองด้วยระบบสภานักเรียน

       ๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนเต็มตามมาตรฐาน

       ๕. จัดครูที่ดี มีความรู้ ความสามารถตรงตามวิชาที่สอน

       ๖. พัฒนาการเรียนการสอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

       ๗. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

เป้าหมายการก่อตั้งโรงเรียนมงคลวิทยา

       ๑. เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่เรียนจบชั้น ป.๖ และ ม.๓ ให้มีโอกาส ได้บรรพชาเป็นสามเณร แล้วศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ม. ๑ และ ม.๔ ที่โรงเรียนมงคลวิทยา โดยเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จนจบหลักสูตร

       ๒. เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัย คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นในเยาวชนของชาติ เน้นคุณธรรมนำวิชาการ

       ๓. ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณร

       ๔. เพิ่มบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมในรูปธรรม

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

       “ปลูกฝังนิสัย  ใฝ่การศึกษา  พลานามัยดี    เทคโนโลยีก้าวไกล”

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

       พัฒนาผู้เรียนด้วยธรรมสภา  เทคโนโลยีล้ำหน้า  ก้าว….สู่มหาวิทยาลัย