นักเรียนขาดวัตรปฏิบัติ วันที่ : 2022-08-10
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น รายการที่ขาด
1 ธนกฤต ใหม่โท๊ะ ม.2/1 ทำวัตรเช้า
2 ธิติ กองพรหม ม.2/1 ทำวัตรเช้า
3 ทัศน์พล เจริญผลิตผล ม.3/1 ทำวัตรเช้า
4 วันมงคล สนิท ม.4/1 ทำวัตรเช้า
5 กฤตเมธ วิเศษลา ม.5/1 ทำวัตรเช้า
6 กันตภณ งามประเสริฐ ม.6/1 ทำวัตรเช้า