รายชื่อสามเณรที่ขาดวัตรปฏิบัติ ประจำวันที่ : 2022-12-07
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ทำวัตร บิณฑบาต กิจวัตร ฉัน ทำห้องพัก เข้าแถว เข้าเรียน อ่านหนังสือ ทำการบ้านฯ เข้านอน รวม(ครั้ง)
เช้า เย็น เช้า เพล เช้า บ่าย
1 เดชณรงศ์ สุนทวนิค ม.1/1 - - - - - - - - - - - - 1
2 บอย พันสม ม.1/1 - - - - - - - - - - - - 1
3 รม สุวัน ม.1/1 - - - - - - - - - - - - 1
4 ศุภกร บุตรงาม ม.1/1 - - - - - - - - - - - 2
5 อภิวัฒน์ วรรณสาร ม.1/1 - - - - - - - - - - - - 1
6 นัฐวุฒิ กัณรัมย์ ม.1/1 - - - - - - - - - - - 2
7 กัณภัฒส์ วงศ์วชิรบดินทร์ ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
8 คณพศ แสนคำปัน ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
9 ธนกฤต ใหม่โท๊ะ ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
10 พลภัทร นุชกระแสร์ ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
11 ศุภณัฏฐ์ มณีจันทร์ ม.2/1 - - - - - - - - - - 3
12 มีชัย โจปะถา ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 2
13 ภาณุวัฒน์ อ้วนอินทร์ ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
14 วิภูพงษ์ แก้วนุ่น ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
15 กณวรรธฌ์ บุญเจริญ ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
16 ธราเทพ ราษฎร์ศิริ ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
17 ทัศน์พล เจริญผลิตผล ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
18 เจษฎา ศาลางาม ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
19 พันทกานต์ ดารัมย์ ม.4/1 - - - - - - - - - - - - 1
20 วันมงคล สนิท ม.4/1 - - - - - - - - - - - - 1
21 เอกลักษณ์ หลาบคำ ม.4/1 - - - - - - - - - - - - 1
22 พัชรพล สารพัฒน์ ม.4/1 - - - - - - - - - - - - 1
23 กฤตเมธ วิเศษลา ม.5/1 - - - - - - - - - - - - 1
24 ภักดี สุทธิประภา ม.5/1 - - - - - - - - - - - - 1
25 กันตภณ งามประเสริฐ ม.6/1 - - - - - - - - - - - - 1
26 กิติชัย ไชยพันธ์ ม.6/1 - - - - - - - - - - - - 1
= ลงข้อมูลครบ = ลงข้อมูลไม่ครบ = ไม่ลงข้อมูล
พิมพ์รายงาน ส่งรายงานครูที่ปรึกษา