รายงานเวรประจำวัน
ที่ วันที่ เวรกลางวัน เวรกลางคืน
1 1 ธ.ค. 61 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
2 2 ธ.ค. 61 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูขวัญยืน เกตุหนู
3 3 ธ.ค. 61 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูสมร เทียมฤทธิ์
4 4 ธ.ค. 61 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
5 5 ธ.ค. 61 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูพิทักษ์ อินป้อ
6 6 ธ.ค. 61 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
7 7 ธ.ค. 61 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูขวัญยืน เกตุหนู
8 8 ธ.ค. 61 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูสมร เทียมฤทธิ์
9 9 ธ.ค. 61 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
10 10 ธ.ค. 61 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูพิทักษ์ อินป้อ
11 11 ธ.ค. 61 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
12 12 ธ.ค. 61 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูขวัญยืน เกตุหนู
13 13 ธ.ค. 61 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูสมร เทียมฤทธิ์
14 14 ธ.ค. 61 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
15 15 ธ.ค. 61 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูพิทักษ์ อินป้อ
16 16 ธ.ค. 61 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
17 17 ธ.ค. 61 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูขวัญยืน เกตุหนู
18 18 ธ.ค. 61 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูสมร เทียมฤทธิ์
19 19 ธ.ค. 61 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
20 20 ธ.ค. 61 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูพิทักษ์ อินป้อ
21 21 ธ.ค. 61 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
22 22 ธ.ค. 61 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูขวัญยืน เกตุหนู
23 23 ธ.ค. 61 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูสมร เทียมฤทธิ์
24 24 ธ.ค. 61 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
25 25 ธ.ค. 61 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูพิทักษ์ อินป้อ
26 26 ธ.ค. 61 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
27 27 ธ.ค. 61 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูขวัญยืน เกตุหนู
28 28 ธ.ค. 61 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูสมร เทียมฤทธิ์
29 29 ธ.ค. 61 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
30 30 ธ.ค. 61 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูพิทักษ์ อินป้อ
31 31 ธ.ค. 61 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูอภิเดช ม่วงสำเภา