รายงานเวรประจำวัน
ที่ วันที่ เวรกลางวัน เวรกลางคืน
1 2 ม.ค. 63 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูพิทักษ์ อินป้อ
2 3 ม.ค. 63 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูธนเทพ กันยาพันธ์
3 4 ม.ค. 63 ครูสุณิสา ใยอิ้ม ครูสมร เทียมฤทธิ์
4 5 ม.ค. 63 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
5 6 ม.ค. 63 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
6 7 ม.ค. 63 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูพิทักษ์ อินป้อ
7 8 ม.ค. 63 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูธนเทพ กันยาพันธ์
8 9 ม.ค. 63 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูสมร เทียมฤทธิ์
9 10 ม.ค. 63 ครูสุณิสา ใยอิ้ม ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
10 11 ม.ค. 63 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
11 12 ม.ค. 63 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูพิทักษ์ อินป้อ
12 13 ม.ค. 63 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูธนเทพ กันยาพันธ์
13 14 ม.ค. 63 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูสมร เทียมฤทธิ์
14 15 ม.ค. 63 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
15 16 ม.ค. 63 ครูสุณิสา ใยอิ้ม ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
16 17 ม.ค. 63 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูพิทักษ์ อินป้อ
17 18 ม.ค. 63 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูธนเทพ กันยาพันธ์
18 19 ม.ค. 63 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูสมร เทียมฤทธิ์
19 20 ม.ค. 63 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
20 21 ม.ค. 63 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
21 22 ม.ค. 63 ครูสุณิสา ใยอิ้ม ครูพิทักษ์ อินป้อ
22 23 ม.ค. 63 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูธนเทพ กันยาพันธ์
23 24 ม.ค. 63 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูสมร เทียมฤทธิ์
24 25 ม.ค. 63 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
25 26 ม.ค. 63 ครูอธิษฐาน เพ็ญนิติจันทร์ ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ
26 27 ม.ค. 63 ครูสมยศ แยบยนต์ ครูพิทักษ์ อินป้อ
27 28 ม.ค. 63 ครูสุณิสา ใยอิ้ม ครูธนเทพ กันยาพันธ์
28 29 ม.ค. 63 ครูนุจรินทร์ โพธิ์กระสัง ครูสมร เทียมฤทธิ์
29 30 ม.ค. 63 ครูเต็มสุข แตงหอม ครูอภิเดช ม่วงสำเภา
30 31 ม.ค. 63 ครูเตชิตา นันทวิสิทธิ์ ครูกันตพิชญ์ อธิจฐ์โสภณ