รายชื่อสามเณรที่ขาดวัตรปฏิบัติ ประจำวันที่ : 2021-01-23
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ทำวัตร บิณฑบาต กิจวัตร ฉัน ทำห้องพัก เข้าแถว เข้าเรียน อ่านหนังสือ ทำการบ้านฯ เข้านอน รวม(ครั้ง)
เช้า เย็น เช้า เพล เช้า บ่าย
1 พันทกานต์ ดารัมย์ ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
2 สายฟ้า ดวงอรุณ ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
3 ชานุพงษ์ ไชยเมืองชื่น ม.5/1 - - - - - - - - - - - - 1
= ลงข้อมูลครบ = ลงข้อมูลไม่ครบ = ไม่ลงข้อมูล
พิมพ์รายงาน ส่งรายงานครูที่ปรึกษา