รายชื่อสามเณรที่ขาดวัตรปฏิบัติ ประจำวันที่ : 2021-04-14
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ทำวัตร บิณฑบาต กิจวัตร ฉัน ทำห้องพัก เข้าแถว เข้าเรียน อ่านหนังสือ ทำการบ้านฯ เข้านอน รวม(ครั้ง)
เช้า เย็น เช้า เพล เช้า บ่าย
1 เดือน เจริญ ม.1/1 - - - - - - - - - - - - 1
2 ธนโชติ จงแพทย์ ม.1/1 - - - - - - - - - - - - 1
3 พชรดนัย สุนันท์ ม.1/1 - - - - - - - - - - - 2
4 ภูธาร วงวิราช ม.1/1 - - - - - - - - - - - - 1
5 ธราเทพ ราษฎร์ศิริ ม.1/2 - - - - - - - - - - - - 1
6 วีรพงศ์ คำสิงห์ใส ม.1/2 - - - - - - - - - - - - 1
7 ธันฐกรณ์ แท่งหอม ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
8 ธันวา ฤทธิสิงห์ ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
9 วันมงคล สนิท ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
10 ปฏิมากร มาดี ม.2/1 - - - - - - - - - - - 2
11 ชัยวัฒน์ ตะวันแจ่มฟ้า ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
12 ธนวัฒน์ สุวรรณน้อย ม.2/1 - - - - - - - - - - - 2
13 ธนวิชญ์ ยศยิ่งยงค์ ม.2/1 - - - - - - - - - - - 2
14 พันทกานต์ ดารัมย์ ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
15 อิ้ง โจปะถา ม.2/1 - - - - - - - - - - - 2
16 วชรพล เครือศิริ ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
17 วรโชติ ไชยคำ ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
18 วีระชัย พรเพชรศิริโชค ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
19 ธีรพงค์ ประวาสุข ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
20 พีรพล ไกรสินธุ์ ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
21 อรรถพร แซ่แขก ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
22 สุทธิศักดิ์ จารุกระสินธุ์ ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
23 ธนวัฒน์ สุภาโภชน์ ม.4/1 - - - - - - - - - - - - 1
24 กิตติศักดิ์ พร้อมพรรค ม.6/1 - - - - - - - - - - - - 1
25 นนทวัฒน์ เพียรชอบ ม.6/1 - - - - - - - - - - - - 1
26 อภิสิทธิ์ ศรีคุณโกสุม ม.6/1 - - - - - - - - - - - - 1
27 สุรศักดิ์ กระบอกโท ม.6/1 - - - - - - - - - - - - 1
28 จอชัย แสงทองอร่ามกุล ม.6/1 - - - - - - - - - - - - 1
= ลงข้อมูลครบ = ลงข้อมูลไม่ครบ = ไม่ลงข้อมูล
พิมพ์รายงาน ส่งรายงานครูที่ปรึกษา