รายชื่อสามเณรที่ขาดวัตรปฏิบัติ ประจำวันที่ : 2019-02-20
ที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ทำวัตร บิณฑบาต กิจวัตร ฉัน ทำห้องพัก เข้าแถว เข้าเรียน อ่านหนังสือ ทำการบ้านฯ เข้านอน รวม(ครั้ง)
เช้า เย็น เช้า เพล เช้า บ่าย
1 ธนดล ม่วงแก่น ม.1/2 - - - - - - - - - - - - 1
2 กันตภณ งามประเสริฐ ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
3 กิตตินันท์ สารพงษ์ ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
4 อนุชา พันธุราศรี ม.2/1 - - - - - - - - - - - - 1
5 จิรศักดิ์ กางจิตร ม.2/2 - - - - - - - - - - - - 1
6 ชัยวัฒน์ ยาชมภู ม.2/2 - - - - - - - - - - - - 1
7 ณัฐวร คนดี ม.2/2 - - - - - - - - - - - - 1
8 ทศพล ทับทิมศรี ม.3/1 - - - - - - - - - - - - 1
9 ศิลป์กวี เทียนทอง ม.3/1 - - - - - - - - - - - 2
10 ภัชรชัย มาลีศรีสุกใส ม.4/1 - - - - - - - - - - - - 1
= ลงข้อมูลครบ = ลงข้อมูลไม่ครบ = ไม่ลงข้อมูล
พิมพ์รายงาน ส่งรายงานครูที่ปรึกษา